Logo CotecCons

Nhà máy sản xuất vải bò Xindadong Textiles (Việt Nam)Danh mục: Theo công trình
Theo khu vực: Miền Trung
Tiến độ: Theo tiến độ

Chi tiết dự án

KCN Việt Nam – Singapore, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty TNHH Xin Da Dong (Việt Nam)

0

400.000.000.000 VND

210 ngàyCông trình