Cán bộ chủ chốtCán bộ chủ chốt

ĐỖ THÀNH DUY

Chủ tịch HĐQT

 

Cán bộ chủ chốt

HOÀNG DANH TUẤN

Phó chủ tịch HĐQT

Cán bộ chủ chốt

NGUYỄN THỤY NGỌC THẢO

Giám đốc

Cán bộ chủ chốt

PHẠM VĂN ĐỨC

Phó Giám Đốc

Cán bộ chủ chốt

TRẦN ĐỨC KIÊN

Phó Giám Đốc

STT Họ và Tên Chức Danh Chuyên môn Các dự án nỗi bật Kinh nghiệm
1 Cao Trung Hiếu Quản lý dự án Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 18 năm
2 Phạm Văn Tường Quản lý dự án Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 10 năm
3 Phùng Xuân Thắng Quản lý công trường Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 18 năm
4 Trần Đức Kiên Quản lý công trường Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 14 năm
5 Chu Văn Bình Quản lý công trường Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 14 năm
6 Trần Văn Cường Quản lý công trường Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 15 năm
7 Trần Tiến Nam Quản lý công trường Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 10 năm
8 Bùi Anh Tuấn Quản lý công trường Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 11 năm
9 Đặng Văn Nổi Quản lý công trường Kỹ sư công trình 8C Bac Ninh, Best Pacific… 12 năm
10 Nguyễn Văn Thuận Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Netstle, Xuan Loc, DP system 11 năm
11 Nguyễn Văn Thức Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình 8C Bac Ninh, Best Pacific… 11 năm
12 Lê Đức Tân Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Nestle, Xuan Loc, DP system 11 năm
13 Hoàng Phương Nam Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Xuan Loc, DP system 10 năm
14 Trần Trung Kiên Quản lý M&E Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial,… 19 năm
15 Đỗ Thành Ân Quản lý M&E Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 13 năm
16 Trịnh Minh Hoài Quản lý M&E Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 11 năm
17 Bùi Anh Tuấn Quản lý an ninh Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 10 năm
18 Quản lý an ninh Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 10 năm
19 Trần Hải Dương Quản lý an ninh Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 10 năm
20 Trần Hữu Kiên Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Nestle, Xuan Loc, DP system 13 năm
21 Trần Văn Quân Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 11 năm
22 Thái Đình Dũng Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Nestle, Xuan Loc, DP system 11 năm
23 Vũ Mạnh Tuấn Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 11 năm
24 Hà Thế Anh Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 11 năm
25 Cao Văn Hòa Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Nestle, Xuan Loc, DP system 11 năm
26 Lê Công Trường Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Nestle, Xuan Loc, DP system 11 năm
27 Hà Quang Dũng Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Nestle, Xuan Loc, DP system 11 năm
28 Lê Đình Lăng Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 10 năm
29 Lê Quang Khôi Kỹ sư kĩ thuật Kỹ sư công trình Best Pacific, Ma Hang, Xin Da Dong, BW Industrial 10 năm

 

 

Lĩnh vực

Hoạt động