Thái Nguyên xây dựng thêm cụm công nghiệp hơn 500 tỷ đồng

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa Quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Thái Nguyên xây dựng thêm cụm công nghiệp hơn 500 tỷ đồng

Theo đó, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Điềm Thụy có có diện tích 44ha, quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải…). Tổng mức vốn đầu tư trên 526 tỷ đồng; tiến độ thực hiện đến hết năm 2026. 

Dự án CCN Điềm Thụy khi hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sẽ kêu gọi các nhà đầu tư vào các ngành nghề hoạt động như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; thiết bị điện, điện tử; hóa dược; vật liệu xây dựng; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất, kinh doanh hóa chất và các ngành nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Công ty Việt Á có trách nhiệm lập, phê duyệt và triển khai Dự án tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định khác có liên quan; chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Phú Bình và các tổ chức có liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo quy định.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đề xuất; đảm bảo về mức vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn huy động; bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện Dự án theo quy định; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thu gom nước mặt tách rời, chất thải rắn công nghiệp và đảm bảo các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hoàn trả các công trình thủy lợi của khu vực (nếu có); tổ chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong CCN; xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trên cơ sở ý kiến của các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN theo quy định.

Về chế độ ưu đãi, đầu tư, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 61/2020/QH14, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các quy định của pháp luật hiện hành.