Tiền Giang: Thêm 6 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trong năm 2022

6 dự án bao gồm 05 dự án FDI và 01 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 38,48 triệu USD và 100 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê thêm là 9,12 ha.

Tiền Giang: Thêm 6 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trong năm 2022

Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết trong năm 2022, tỉnh đã thu hút 06 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp, trong đó có 05 dự án FDI và 01 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 38,48 triệu USD và 100 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê thêm là 9,12 ha.

Tiền Giang: Thêm 6 dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp trong năm 2022

Tỉnh Tiền Giang cũng đã điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 lượt dự án, trong đó có 03 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 46,00 triệu USD. Tổng vốn thu hút đến hết tháng 11/2022 là 84,48 triệu USD và 100 tỷ đồng. Như vậy, hiện các Khu công nghiệp ở Tiền Giang đã thu hút được 110 dự án, trong đó có 82 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 2.284,48 triệu USD (vốn đầu tư FDI) và 4.645,86 tỷ đồng (vốn đầu tư DDI), diện tích đất thuê là 525,51 ha/927,60 ha, chiếm tỷ lệ 56,65% diện tích đất công nghiệp cho thuê, bao gồm cả Khu công nghiệp Bình Đông.