Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 14/07/2019

Nội dung công việc :

        * Factory C11,C12

  1. Bảo dưỡng bê tông trục 2
  2. Đào móng trục 12

         * Factory B11

  1. Đào đất và vận chuyển đất nền B11,C4,C5
  2. Đào móng trục B và đổ bê tông lót
  3. Lắp cốt, ván khuôn và đổ bê tông móng trục A

* Temperary electrical phase 3

  1. Tiếp tục gia công tủ điện
  2. Tiếp tục dựng đường điện tạm

Hình ảnh thi công:

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 14/07/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình BW – Giai Đoạn 3 Ngày 14/07/2019

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,